top of page
Grijswaarden landschap

Definities

1. Make Fit Happen: Make Fit Happen, gevestigd in de Ieperstraat 225 te 8953 Wijtschate, onder het KBO-nummer 0734.490.334

2. Klant: degene die met Make Fit Happen een overeenkomst is aangegaan

3. Partijen: Make Fit Happen en klant samen

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Make Fit Happen

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Gezondheid

1. Bij het starten van eender welke vorm van sport en/of coaching kan het aangewezen zijn een arts te contacteren.

2. Make Fit Happen is geen erkende medische zorgverlener of diëtist. Make Fit Happen heeft ook geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook, of het bepalen van het effect van elke specifieke oefening of dieet op een medische toestand.

3. Het behalen en/of handhaven van uw doelen is niet gegarandeerd en de resultaten zijn onderhevig aan individuele motivatie en ingesteldheid.

3. Alhoewel sporten gezond is, is er bij iedere vorm van sport, van oefening, of van schema een mogelijkheid op blessure of nefaste invloed op de gezondheid van welke aard dan ook. Make Fit Happen kan hier voor niet aansprakelijk gesteld worden. Iedere vorm van coaching start de klant uit vrije wil en op eigen risico.

4. De gepersonaliseerde schema’s kunnen niet met derden worden gedeeld. Dit door de aard van de schema’s, namelijk dat ze opgebouwd zijn om te voldoen aan de doelstelling en eisen van één bepaald individu. Indien deze toch met derden gedeeld worden dan kan Make Fit Happen niet verantwoordelijk geacht worden voor de gevolgen hiervan

Prijzen

1. Alle prijzen die Make Fit Happen hanteert zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen

2. Alle prijzen die Make Fit Happen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Make Fit Happen ten alle tijde wijzigen

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Make Fit Happen vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Make Fit Happen, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen

5. Indien partijen voor een dienstverlening van Make Fit Happen een totaalbedrag zijn overeenkomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen

6. Verrichte betalingen voor eender welk product zijn definitief en genieten geen recht tot terugbetaling

7. Aangekochte sessies komen te vervallen na een termijn van 6 maanden. Dit tenzij er tijdig enige vorm van medische overmacht ingeroepen wordt of er een onderlinge overeenkomst is afgesloten.

8. Wanneer de klant geen enkele vorm van overmacht in roept, zijnde 24u voor de geboekte sessie, is er geen recht tot terugbetaling of herplanning van de geplande trainingssessie. Zo wordt de geplande sessie als voldaan beschouwd. Dit om een inkomstenverlies te compenseren.​

9. Gesplitste betaling is mogelijk vanaf 10 beurten personal training of duotraining. Hierbij dient er telkens een intrest van 10% gerekend te worden boven op de standaard vaste prijs. De eerste betaling bedraagt telkens het overeengekomen bedrag plus alle intresten en dient voldaan te worden zoals vooropgesteld binnen de algemene voorwaarden. De resterende bedragen en datums zoals vermeld op factuur of mondeling overeengekomen. Verder blijven de algemene voorwaarden steeds van toepassing.

10. Betaalde en geboekte beurten worden niet terugbetaald. Make Fit Happen maakt geen creditnota's op voor gestorte bedragen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Make Fit Happen gerechtigd een rente van 3% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Make Fit Happen

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van de wettelijk vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Make Fit Happen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Make Fit Happen op de klant onmiddellijk opeisbaar

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Make Fit Happen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Make Fit Happen te betalen

Opschortingsrecht

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Make Fit Happen enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen

Uitvoering van de overeenkomst

1. Make Fit Happen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit

2. Make Fit Happen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na mondeling akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot van de klant

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Make Fit Happen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Make Fit Happen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden dien relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Make Fit Happen

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Make Fit Happen de betreffende bescheiden

4. Stelt de kant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Make Fit Happen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant

Privacy

1. U stemt er mee in dat we persoonlijke informatie en gegevens verzamelen ter identificatie en opname in het klantenbestand. Deze gegevens kunnen zijn -maar niet uitsluitend- : 'uw naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, emailadres, telefoonnummer, adres en indien van toepassing, zakelijke benaming, zakelijk adres en btw nummer'

2. Make Fit Happen gebruikt uw persoonlijke gegevens om een correct beheer van onze diensten en uw aangekochte producten te vereenvoudigen.

3. Persoonlijke gegevens kunnen ten alle tijde door u gewijzigd of verwijderd worden via contactopname. Het is steeds uw verantwoordelijkheid om Make Fit Happen op hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

4. U gaat er mee akkoord dat genomen of ingezonden foto- en/of videomateriaal ten alle tijde gebruikt kan worden voor promotie doeleinden.

Duur van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met een inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege

Klachten

1. De klant dient een door Make Fit Happen geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Make Fit Happen daarvan zo spoedig, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen

3. Consumenten dienen Make Fit Happen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van deze tekortkomingen hiervan op de hoogte te brengen

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Make Fit Happen in staat is hierop adequaat te reageren

. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen

5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende diensten, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Make Fit Happen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Make Fit Happen

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Make Fit Happen ook daadwerkelijk en tijdig bereikt

Hoofdelijke aanspraklijkheid klant

1. Als Make Fit Happen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Make Fit Happen verschuldigd zijn

Aansprakelijkheid Make Fit Happen

1. Make Fit Happen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

2. Indien Make Fit Happen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst

3. Make Fit Happen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden

4. Indien Make Fit Happen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting

Vervaltermijn

1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Make Fit Happen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Make Fit Happen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Make Fit Happen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Make Fit Happen in verzuim is

3. Make Fit Happen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dankwel indien Make Fit Happen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

Overmacht

1. Een tekortkoming van Make Fit Happen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan Make Fit Happen worden toegerekend in een van de wil van Make Fit Happen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt gehinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Make Fit Happen kan worden verlangd

2. De overmachtsituaties zijn - doch niet uitsluitend -: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurramp, etc); wanprestaties en overmacht door toeleveranciers, bezorgers of derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Make Fit Happen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Make Fit Happen er weer aan kan voldoen

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden

5. Make Fit Happen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan

Wijziging algemene voorwaarden

1. Make Fit Happen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst met partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande toestemming van Make Fit Happen

Website en sociale media

1. Het bezoeken van onze website, eventueel gekoppelde websites en alle accounts van Make Fit Happen op sociale media is steeds op eigen risico, doch Make Fit Happen doet de nodige inspanning dit alls vrij te houden van elke vorm van lasterlijk, beledigend of ander gevoelig materiaal.

2. Make Fit Happen aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aangericht door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten door toegang tot en gebruik van de site en sociale media

3. Make Fit Happen staat het kopiëren, reproduceren en verspreiden van inhoud voor commercieel gebruik zonder schriftelijke overeenkomst niet toe.

4. Iedere communicatie naar Make Fit Happen toe, via de site of e-mail wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtig en kan desgevallend gebruikt worden voor welk doel dan ook.

5. U en enkel u bent verantwoordelijk voor alle inzendingen via de website, e-mail en social media en gaat er mee akkoord geen inbreuk te maken op gelijk welk recht van derden.

6. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten. U gaat er mee akkoord ieder medium schadeloos te houden. We behouden ons het recht uw identiteit te onthullen bij een klacht of rechtszaak die voortvloeit uit uw communicatie.

7. Het is uw verantwoordelijkheid Make Fit Happen correcte informatie te bezorgen opdat de communicatie en werking naar behoren zou verlopen.

8. De gebruikte en weergegeven handelsmerken en logo’s, al dan niet weergegeven op de site, kunnen onder geen enkele vorm vrij gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Make Fit Happen. Deze blijven ten alle tijde eigendom van Make Fit Happen of diens partners.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Make Fit Happen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle betwistingen en eventuele juridische acties vallen onder het Belgische recht en zijn rechtbanken en worden behandeld in de Nederlandse taal. Dit in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen met als afdeling Ieper.

Opgesteld op 3 mei 2020

bottom of page